Město Rotava
Rotava

Zastupitelstvo města

Členové zastupitelstva města Rotava 2022 - 2026

Hromadný email pro všechny zastupitele města: zastupitelezastmestorotava.cz

Sdružení nezávislých kandidátů Rotava

Komunistická strana Čech a Moravy

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet je stanoven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Mandát člena zastupitelstva obce vzniká jeho zvolením ve volbách do zastupitelstev obcí. Na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, skládá každý člen zastupitelstva slib, který poté potvrdí svým podpisem. Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně.

Funkce člena zastupitelstva je funkcí veřejnou. Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:

 • schvalovat program rozvoje obce;
 • schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou;
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce; zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce; zřizovat a rušit příspěvkové -  organizace a  organizační složky obce a schvalovat jejich zřizovací listiny;
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a  rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách;
 • delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast;
 • navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast a navrhovat jejich odvolání;
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce;
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda;
 • navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce a schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí;
 • stanovit počet členů rady obce; volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a  odvolávat je z  funkce;
 • určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni; zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce;
 • stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva;
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce;
 • zřizovat a zrušovat obecní policii;
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce;
 • rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství;
 • udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce;
 • stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce;
 • rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů.


Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

 • nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
 • poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad  20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
 • poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v  oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
 • uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o  sdružení, jehož je obec účastníkem,
 • peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
 • vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 • zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
 • dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 • postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 • uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k  závazku a smlouvy o sdružení,
 • zastavení nemovitých věcí,
 • vydání komunálních dluhopisů.

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla i řídí starosta. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.