Město Rotava
Rotava

Historie

Výpis z kroniky Rotavy

 • 1948 - Dne 29. 10. byla zakoupena Gottwaldova knihovna.
 • 1951 -  Dne 5. 12. otevřena veřejná knihovna v kulturním domě.
 • 1966 - Byla sloučená knihovna Zk škoda Rotava MLK Smolná Mlk Rotava, celkem 6 000 svazků. Půl roku se o  knihovnu nikdo nestaral. Dne 12. 10. byla knihovna otevřena a knihovníkem  se  stal pan Antonín Sedlák.
 • 1971 - Vedení přešlo v prosinci z rukou s. Vanišové do rukou s. Aleny Hájkové. Dle fyzické inventury bylo 10. 12. v knihovně 6 283 knih a 777 knih bylo rozpůjčených. Pro 150 dospělých a 65 dětí je to pěkná knihovna. Knihy jsou půjčovány za poplatek 0,20 Kčs.
 • 1973 -  MěLK vedená s. Hájkovou dosáhla v tomto roce celkem 373 čtenářů. Bylo zapůjčeno 14 968 svazků a  stoupá počet výpůjček naučné literatury. Vedle půjčovní činnosti uspořádala knihovna jedenáct akcí pro děti a  patnáct výstavek k politickým událostem.
 • 1975 - Knihovnu vede od  3. 1. nová knihovnice, s. Zlatuše Kačírková, která vystřídala s. A. Hájkovou, která odchází na mateřskou dovolenou. Knihovna obsahuje 9 232 svazku knih – bylo zakoupeno 183 nových knih. Knihovna organizuje soutěže, exkurze, besedy, výstavky… Přestává být lidovou, stává se knihovnou městskou.
 • 1977 - Městská knihovna  se zapojila do soutěže veřejných knihoven k 60. výročí VŘSR a 55. výročí SSSR. V soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu (za období 1974 - 1976) získala knihovna Čestné uznání rady KNV.
 • 1979 - Pod vedením s. Zlatuše Kačírkové je knihovna zařízením, které výrazně přispívá k rozvoji kultury i vzdělávání města. Knihovna uspořádala řadu akcí pro děti i dospělé. Celkem jich bylo 141. Pracuje zde také i knihovnický kroužek. Knihovna má ale i své problémy - omezený prostor brání v rozšiřování počtu svazků knih a ve využívání dalších forem práce se čtenářem. Za tento rok si 539 čtenářů vypůjčilo 28.091 knih a časopisů
 • 1980 -  I v tomto roce patřila knihovna k významným institucím ve městě. Za tento rok bylo celkem půjčeno 21  323 svazků knih, z toho  7 697 dětské literatury. V průběhu roku uskutečnila knihovna i  různé akce.  Patnáct výstavek, čtrnáct medailonků.  Velmi pěkná byla beseda Do světa pohádek a  literární pásmo Únor 1948. V průběhu května probíhala v  knihovně předávací inventura, neb paní Kačírková odcházela na mateřskou dovolenou a nastupuje nová vedoucí slečna Irenka Kalinová.

Tyto roky zaznamenal kronikář s Jaroslav Střeska.

 • 1983 - Knihovna odebírá 42  titulů zajímavých periodik, čtenáři si jich přečetli 3.749 a vypůjčili si 20.567 knih.
 • 1984 - Městská knihovna neustále spolupracuje se školami, připravila pro ně 42 besed, 24 výstav. Čtenáři si vypůjčili 26.887 knih a periodik. V městské knihovně je přihlášeno 306  dospělých čtenářů a 209 dětí.
 • 1985 - V květnu opět odchází paní Kačírková na mateřskou dovolenou (již naposled). Přichází slečna Zuzana Schäfferová, která studuje dálkově nástavbu Střední knihovnické školy v Plzni. 
 • 1990 - V knihovně opět pracuje paní Kačírková a pro své čtenáře připravila 43 nástěnek, 61 medailónků významných kulturních osobností, 27 výstavek, 30 besed pro žáky mateřských a  základních škol, 9 soutěží. Půjčilo se 24.342 knih a periodik. Děti si z tohoto množství vypůjčily 2.176 naučné literatury a 4.025 beletrie.
 • 1993 - V  knihovně bylo v tomto roce přihlášeno 431 čtenářů a ti si vypůjčili 20.654 svazků knih. Městská knihovna pro své čtenáře připravovala jako obvykle medailónky, výstavky, soutěže, besedy. Společně s Osvětovou besedou v Rotavě připravila pro naše obyvatele zajímavou besedu s panem Radkem Johnem.
 • 1995 - Městská knihovna v Rotavě měla k dispozici na nákup knih v tomto roce 70.000 Kč. Bylo zakoupeno 444 nových knih.
 • 1997 - Knihovna připravovala pro své čtenáře  různé besedy o knize , knihovně. Uskutečnilo se 17 soutěží, např. soutěž o nejlepší báseň na téma „Podzim“. V rámci Týdne knihoven se uskutečnily „2 týdny otevřených dveří„  spojené s výstavkou kronik různých organizací, obrazů rotavských malířů, fotografií našeho města.
 • 2000 - Knihovnice seznamuje veřejnost a své čtenáře s kulturními výročími, využívala všech dostupných forem práce. V malém prostoru mohli návštěvníci knihovny zhlédnout 37 medailónků, 16  výstavek našich i světových kulturních osobností. Uskutečnilo se 25 besed, např.  Velikonoční zvyky a obyčeje, Nejen příroda žaluje, Šikana a také pro dospělé čtenáře beseda s paní Janečkovou z Ostrova nad Ohří  „ Léčivé obrázky".    A RADUJME SE !!! I když…? Nejdříve nás čeká hrozné stěhování,  ale s vyhlídkou nových, krásných, větších prostor - BUDEME MÍT NOVOU KNIHOVNU!
 • 2001 - 8. ledna se poprvé otevřely dveře knihovny s očekáváním nových čtenářů!

Knihovna je vybavena novým knihovnickým nábytkem. Interiér je bohatší o květinovou výzdobu díky majitelce Květinářství, paní Jůzové, která na ni přispěla částkou 5.000 Kč. Pan ing. Hrůza, manažer firmy Rotas strojírny věnoval knihovně 3.000 Kč a pan Stanislav Svoboda z Mariánských Lázní daroval knihovně finanční obnos ve  výši 5.000 Kč. Knihovna obsahuje 20.409 knih, 589 MC, CD, gramodesek a pro své čtenáře objednala předplatné 40 zábavných i poučných periodik.

 • 2002 - Knihovna připravila 60 medailónků, 17 výstavek (Velikonoční výstavy se zúčastnili i  obyvatelé našeho města - účast 320 návštěvníků). Zúčastnila se  celonárodní akce „Týdne knihoven“. Knihovnu v této době navštívilo asi 250  našich obyvatel, kteří mohli vidět krásnou výstavu záložek. Knihovnice připravila besedy, soutěže... V roce 2002  měla knihovna evidováno 367 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 21.783 knih a  periodik. Navštívilo ji 2800 uživatelů. Knihovní fond byl v tomto roce obohacen o 482 nových titulů.
 • 2003 - Zastupitelstvo Města Rotavy navrhlo a odsouhlasilo v prosinci 2002 vznik organizační složky „Městská knihovna a Kulturní a informační centrum Města Rotavy“.   Pro návštěvníky knihovny připravila knihovna v 1. pol. r. 2003 20 medailónků zajímavých osobností, 4  výstavky, 8 besed pro děti z mateřské a základní školy. Proběhl i Týden knihoven s knihovnickým knoflíkařením. Beseda : Cesta do Kuvajtu, Pouť za černou lunou“ se spisovatelkou Jarmila Hannah Čermákovou. V roce 2003  měla knihovna evidováno 192 dospělých čtenářů a 206 dětí, kteří si vypůjčili celkem 19.346 knih a periodik 3192, MC a CD 20.
 • 2004 - 2. 4. 2004 připomenuto 99. výročí narození H. Ch. Andersena pohádkovým večerem: Noc s Andersenem. Byla instalována výstava "Védská kultura" místního malíře pana Šlesingera. "Vítání jara" bylo spojeno s malováním kraslic, pletením pomlázek, vystoupením dětí z MŠ Rotava, ZUŠ Kraslice a folklorním tanečním souborem "Pomněnka" ze  Sokolova. Byla uspořádána soutěž o nejkrásnější a nejzajímavější pokrývku hlavy. Uskutečnil se v březnu "Týden internetu", výtvarná soutěž "Naše město a krajina v jeho okolí" a  "Předvánoční odpoledne" ve spolupráci s KaSS s kulturním programem a prodejními stánky. MěK měla v roce 2004 276 čtenářů, kteří přečetli 13.462 knih a 2.590 periodik. V KIC internet navštívilo 447 zájemců, poskytlo 1874 různých služeb.
 • 2005 - Paní knihovnice seznamovaly v průběhu r. 2005 své čtenáře a návštěvníky s významnými kulturními osobnostmi. V 1. pol. r. 2005 připravila pí Kačírková několik besed a exkurzí pro MŠ a ZŠ. V prostoru knihovny instalovala výstavky, jako byly: Naši malíři, H. Pawlovská, A. Jirásek, Naši velikáni (Němcová, Werich), Kuchařky v naší kuchyni. V 2. pol. r. 2005 byly instalovány výstavky F. Nepil, J. Š. Baar, Naši malíři - A. Slavíček, J. Mánes, dále Marie Terezie a Vánoce v literatuře. Městská knihovna má v r. 2005 přihlášeno 229 čtenářů, kteří si vypůjčili  8.622 knih, 855 periodik. Knihovnu navštívilo 1.323 návštěvníků. V jarních měsících uspořádala MěK a KIC ve spolupráci s KaSS akci k  oslavě jarních svátků nazvanou „Jaro v přírodních materiálech“. Výrobky z  přírodních materiálů (šišky, dřevo, kamínky, listy, papíry, atd.), které mohli vytvořit různou technikou jednotlivci i kolektivy odevzdaly děti z MŠ a  sourozenci Plášilovi a A. Varausová.
 • 2006 - Paní knihovnice seznamovaly v 1. pol. r. 2006 své čtenáře a návštěvníky s významnými kulturními osobnostmi. V prostoru knihovny byly instalovány výstavky, jako: J. Karafiát, W. A. Mozart, J. Zeyer, J. Seifert, J. Havlíček, S. Čech, J. Procházka, Z. Miler, F. Hrubín, L. Aškenázy, Josef II. Habsburský, J. Mucha, V. Náprstek, R. Pilař, V. Burian, V. Špála, V. Dyk, F. Palacký J. Zábrana, K. Toman, V. Vančura, E. Štorch. V 2. pol. r. 2006  seznamovala pí Štěpánková se sl. vedoucí své čtenáře a návštěvníky knihovny s  těmito významnými kulturními osobnostmi: J. Orten, I. Klíma, J. Ježek, J. Suchý, A. Stašek, A. Mrštík, E. Bass, J. Otto, K. Biebl, E. Krásnohorská, V. Čtvrtek, A. Dumas, H. Týrlová, B. Martinů, Z. Fibich, L. van Beethoven. Městská knihovna má v r. 2006 přihlášeno 165 čtenářů, kteří si vypůjčili 6.818 knih, 974  periodik. Knihovnu navštívilo 1.084 návštěvníků. V měsíci březnu, Měsíc knihy a  internetu, navštívily knihovnu děti z MŠ a žáci ZŠ Rotava. Knihovnice připravila v rámci „Březen měsíc knihy“ 5 besed, kterých se zúčastnilo 107 dětí.
 • 2007 - Městská knihovna v Rotavě  se  v tomto roce snažila opět zviditelnit co nejširší veřejnosti.  Nabízela příjemné chvíle strávené v knihovně a  zvala obyvatele města k návštěvám knihovny. V tomto roce bylo registrováno v knihovně celkem 253 čtenářů  a akcí v naší knihovně se zúčastnilo kolem tisíce občanů a žáků zdejších škol. Pro čtenáře i veřejnost knihovnice připravila čtyřicet osm  medailónků významných osobností, třicet dva besed, instalovala šestnáct výstav, např. Krátký život Anne Frankové, výstavu starých šicích strojů, které nám zapůjčil občan našeho města. Pro veřejnost v knihovně probíhal kurz korálkování ve spolupráci s občanským sdružením Vindaskip Kraslice. Nejlepší čtenářkou roku 2007 městské knihovny se stala paní Žofie Lecková a žákyně Eva Hornová. Čtenáři si vypůjčili celkem 10 530 knih a z tohoto počtu bylo půjčeno 1437 periodik. Městská knihovna spolupracovala se zdejšími školami, s občanským sdružením Vindaskip Kraslice a svou činnost propagovala v místním zpravodaji, regionálním tisku, na info kanálu kabelové televize.
 • 2008 - V roce 2008 knihovnu navštívilo 2 538 návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 12.431 knih a periodik. Dospělí čtenáři si půjčili 9.890 knih a v dětském oddělení bylo zapůjčeno 2.541 knih a periodik. Přihlášených čtenářů v roce 2008 bylo 270, z toho 121 dětí do 15 let. V Týdnu knihoven od 6. do 12. 10. 2008 se přihlásilo zdarma 52 čtenářů, z toho bylo 43 dětí.Pro veřejnost, pro své čtenáře a pro žáky základní i mateřské školy připravila knihovnice 60 medailonků významných osobností, 23 výstav, 45 besed.
 • 2009 - Medailonků bylo v tomto roce 51. Celkem 20x bylo co prohlížet (VÝSTAVKY). Celkem bylo 16 akcí pro děti. V průběhu roku se konal prodej nových knih pro děti i pro dospělé. Knihovnu navštívilo celkem 3985 lidí, dospělých čtenářů bylo evidováno 149 a dětských 67. Za tento rok bylo půjčeno 8 667 knih a 1 925 periodik, do knižního fondu přibylo 281 knih.
 • 2010 - Medailonky jsou uspořádány k jubileu narození či úmrtí osobnosti, letošní počet jich byl 45. Výstavky pak zahrnují díla známých autorů s jubileem, celkový počet v tomto roce byl 16. Celkem 17 akcí se zúčastnilo 228 tvůrčích a zvídavých lidiček, malých i velkých, kteří v knihovně našli kulturní stánek, jež nemusí být vždy jen o knihách a čtení. V knihovně bylo v tomto roce půjčeno celkem 11 616 knih a 3 486 periodik. Knižní fond se zvětšil o 299 titulů, z nichž je 253 pro dospělé. Pravidelných čtenářů bylo přihlášeno 156, z toho 109 dospělých. Celková návštěvnost knihovny činila v tomto roce 5540 lidí.
 • 2011 - V tomto roce paní knihovnice uspořádala celkem 44 medailonků k výročí známých osobností a 15 výstavek děl slavných autorů. Dalších 15 akcí pořádaných knihovnou  zaměřené na děti a daly by se již nazvat tradiční. Knihovnu v průběhu roku navštěvují děti z MŠ (10x včetně besedy s ilustrátorem Adolfem Dudkem) a ZŠ (17x včetně scénického čtení). V průběhu akce Odpoledne s Andersenem navštívily děti i požární zbrojnici, kde byla pro ně připravena prohlídka techniky a došlo zde i k předání pamětních listů na tuto akci. Nejvyšší byla při regionálních, které přednáší pan Petr Rojík. Jedna se konala v lednu (53 návštěvníků) a druhá v říjnu (60 návštěvníků). V knihovně bylo v tomto roce půjčeno celkem 11 710 titulů, z toho 3 445 periodik. Knižní fond se zvětšil o 261 titulů. Pravidelných čtenářů bylo přihlášeno 159, z toho 52 dětí. Celková návštěvnost knihovny při výpůjčkách i akcích činila v tomto roce 5 497 lidí.

Volný čas

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:8
TÝDEN:1176
CELKEM:2281028

Překlad (translations)